Sociaal zekerheidsrecht

Voor uw juridische problemen met de gemeente of het UWV die te maken hebben met uw uitkering wegens werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, ziekte of bijstand.

Sociaal zekerheidsrecht

Bij Van Manen Advocatuur in Woerden kunt u terecht voor juridisch advies en bijstand in procedures op het gebied van het sociaal zekerheidsrecht en sociale voorzieningen. Dit zijn zaken die te maken hebben met uw algemene bijstandsuitkering of het weigeren van een aanvraag tot bijzondere bijstand volgens de nieuwe regels van de Participatiewet. U kunt ook bij het advocatenkantoor terecht met zaken tegen het UWV die betrekking hebben op werkloosheid of ziekte/ arbeidsongeschiktheid. Procedures tegen de overheid kunnen soms te lang duren. De wet kent daarom de mogelijkheid om een dwangsom te vorderen als het bestuursorgaan (de gemeente of uitkeringsinstantie) te lang wacht met het nemen van een beslissing op uw aanvraag of een beslissing op bezwaar, ook hiermee kunt u terecht bij Van Manen Advocatuur.

Algemene bijstandsuitkering
De regels inzake de bijstandsuitkering zijn de laatste jaren veel gewijzigd. Zo was er eerst de Algemene Bijstandswet, welke werd vervangen door de Wet Werk en Bijstand, welke wet sinds 1 januari 2015 weer is vervangen door de Participatiewet. Uitkeringsgerechtigden hebben hierdoor de laatste tijd te maken gekregen met telkens nieuwe regels.
De wet
Iedere in Nederland wonende Nederlander die hier in zulke omstandigheden verkeert of dreigt te raken dat degene over onvoldoende middelen beschikt om zelf in de noodzakelijke kosten van levensonderhoud te voorzien, heeft recht op bijstand van de overheid.
De wet lijkt eenvoudig, maar in de praktijk zijn er een hoop geschillen of onduidelijkheden. Er zijn al jaren veel geschillen die te maken hebben met het – volgens de gemeente- schenden van de inlichtingenplicht omdat niet tijdig aan de gemeente gemeld is dat al dan niet sprake is van ontvangen middelen of inkomsten. Hierbij kan gedacht worden aan het verkopen van goederen op websites die tweedehands goederen aanbieden of het geregeld met kennissen uitgaan in een casino. Ook het al dan niet voeren van een gezamenlijke huishouding is vaak onderwerp van discussie, zeker als men niet op hetzelfde adres staat ingeschreven.
Nieuwe regels per 2015
Met de inwerkingtreding van de Participatiewet zijn de regels weer veranderd. Zo geldt per 1 januari 2015 dat men werk moet accepteren en behouden en moet men bereid zijn om maximaal drie uur per dag te reizen voor het werk. Als een bijstandgerechtigde niet voldoet aan een van de wettelijke verplichtingen kan de uitkering worden verlaagd. Ook geldt sinds 1 juli 2015 bij iedereen de kostendelersnorm. Dit houdt in dat uw uitkering wordt gekort als u de kosten van uw huishouding kan delen met anderen.
Nieuwe regels per 2016
Vanaf 1 januari 2016 moeten bijstandsgerechtigden de Nederlandse taal voldoende beheersen als zij bijstand ontvangen. Als men de taal niet voldoende spreekt en zich niet voldoende (naar het oordeel van de gemeente) inspant om de Nederlandse taal te leren, zal wederom de uitkering worden verlaagd.
Bezwaar, beroep en hoger beroep
U kunt, behoudens uitzonderingen, tegen elke beslissing van de gemeente waar u het niet mee eens bent, bezwaar maken. De advocaat bij Van Manen Advocatuur kan u hierbij bijstaan. De kosten van de advocaat worden vrijwel altijd vergoed door de Nederlandse Staat (de overheid). Enerzijds omdat u met een uitkering in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (een toevoeging) en anderzijds omdat de sociale dienst van uw gemeente bijzondere bijstand verstrekt voor de aan u opgelegde eigen bijdrage en (in het geval van beroep of hoger beroep) het door de rechtbank opgelegde griffierecht. De advocaat staat u graag bij in de bezwaarprocedure of de beroepsprocedure bij de rechtbank of het hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep.

Bijzondere bijstand
Bijzondere bijstand is een bijdrage in bepaalde kosten die u van de gemeente kunt ontvangen in bepaalde situaties. Recht op bijzondere bijstand kan bestaan voor mensen die een algemene bijstandsuitkering ontvangen, maar ook voor mensen met een (laag) inkomen uit werk of mensen die een andere uitkering (werkloosheidsuitkering, ziektewetuitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering of aow uitkering) ontvangen.
Recht op bijzondere bijstand
Als men onvoldoende geld heeft om te voorzien in kosten die uit bijzondere omstandigheden voortvloeien en noodzakelijk zijn, kan recht bestaan op bijzondere bijstand. Voorwaarde daarnaast is dat de kosten niet kunnen worden voldaan uit de bijstandsnorm, inkomenstoeslag, studietoeslag of het vermogen. De kosten moeten zich bovendien daadwerkelijk voordoen en de goederen waarvoor bijzondere bijstand wordt gevraagd, mogen nog niet gekocht zijn. Als de goederen al gekocht zijn, is sprake van een schuld en er wordt geen bijzondere bijstand verstrekt voor het voldoen van een schuld. Het is dus raadzaam om een offerte op te vragen, dan bijzondere bijstand aan te vragen en als u akkoord hebt van de gemeente pas daadwerkelijk het goed aan te schaffen.
Bij noodzakelijke kosten zou gedacht kunnen worden aan bijvoorbeeld woninginrichting, stoffering (vloerbedekking, gordijnen, verf) of de eigen bijdrage op de toevoeging of het griffierecht voor een gerechtelijke procedure.
Daarnaast moet sprake zijn van kosten die uit bijzondere omstandigheden voortvloeien: niet iedereen heeft deze kosten of de kosten vloeien voort uit een bijzondere gebeurtenis. U bent bijvoorbeeld in korte tijd twee keer verhuisd, terwijl dit door u niet gepland was en niet te voorzien was, maar de verhuizingen waren wel noodzakelijk. Bijzondere bijstand voor een stofzuiger zal niet snel verstrekt worden, omdat de gemeente zal oordelen dat iedereen eens in de zoveel jaren een nieuwe stofzuiger zal moeten kopen en dat men wist dat de stofzuiger oud was en binnenkort aan vervanging toe kon zijn, zodat hiervoor gereserveerd/gespaard had kunnen worden uit het inkomen of de maandelijkse uitkering.
Bezwaar, beroep of hoger beroep
Als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente waarin aan u geen of slechts gedeeltelijk bijzondere bijstand is toegekend, kunt u tegen de beslissing bezwaar maken of daarna in beroep of hoger beroep gaan.
U kunt bijvoorbeeld van mening zijn dat er bij u wel sprake is van een speciale situatie waarom de kosten in uw geval niet voorzien waren, wel noodzakelijk waren of de periode in uw geval om te reserveren veel te kort is geweest. Mw. mr. R. van Manen staat u graag bij in de procedure tegen de gemeente in bezwaar, beroep of hoger beroep. Vaak kunt u op basis van een toevoeging (gefinancierde rechtsbijstand) worden bijgestaan in de procedure. De advocaat zal voor u bijzondere bijstand aanvragen voor de aan u opgelegde eigen bijrage en eventueel het griffierecht. Neemt u gerust contact op en informeer naar de mogelijkheden.

Werkloosheid
Als u uw baan kwijt bent geraakt of kwijt dreigt te raken, kunt u in aanmerking komen voor een werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) van het UWV. Uiteraard is het noodzakelijk eerst er alles aan te doen om te zorgen dat u uw huidige werk kunt behouden. Van Manen Advocatuur kan u daarbij bijstaan. U vindt hierover meer informatie onder het kopje arbeidsrecht. Op het moment dat u denkt werkloos te raken, hebt u al direct enkele verplichtingen. U moet allereerst voorkomen dat u werkloos wordt. Als u dan toch werkloos wordt, moet u zich zo snel mogelijk inschrijven als werkzoekende bij het UWV. Daarnaast moet u binnen een bepaalde tijd een WW uitkering aanvragen.
Weigeren WW uitkering
Als u van het UWV een beslissing hebt ontvangen waaruit volgt dat u geen uitkering krijgt, kan mw. mr. R. van Manen u bijstaan in de bezwaarprocedure tegen het UWV. Eventueel kunt u na de bezwaar procedure ook nog in beroep of hoger beroep. Daarnaast is het belangrijk dat u ook, voor de zekerheid, bij de sociale dienst van uw gemeente een bijstandsuitkering aanvraagt. Het bezwaar moet binnen zes weken na verzending van de beslissing zijn ingediend. Het is daarom belangrijk dat u niet te lang wacht met contact opnemen met de advocaat.
Problemen tijdens de WW-uitkering
Als aan u eenmaal een WW-uitkering is toegekend, kunnen er ook allerlei problemen ontstaan. Het UWV legt u namelijk verplichtingen op waar u zich aan moet houden. Zo geldt bijvoorbeeld een sollicitatieplicht, u moet uw inkomsten/ vakantie / ziekte / vrijwilligerswerk doorgeven, u moet bijvoorbeeld doorgeven als u gaat samenwonen, werk aanvaarden en behouden. Het kan zijn dat het UWV oordeelt dat u zich aan een van de verplichtingen niet hebt gehouden. Het UWV kan uw uitkering inkorten, beëindigen, aan u een sanctie (boete) opleggen of bepalen dat u een deel van de ontvangen uitkering moet terug betalen.
Als u van het UWV een beslissing hebt ontvangen waar u het niet mee eens bent, kan mw. mr. R. van Manen u bijstaan in de bezwaarprocedure tegen het UWV. Eventueel kunt u na de bezwaar procedure ook nog in beroep of hoger beroep. Als uw uitkering beëindigd wordt, is het belangrijk dat u ook, voor de zekerheid, bij de sociale dienst van uw gemeente een bijstandsuitkering aanvraagt. Het bezwaar moet binnen zes weken na verzending van de beslissing zijn ingediend. Het is daarom belangrijk dat u niet te lang wacht met contact opnemen met het kantoor.

Ziekte / arbeidsongeschiktheid
Als u ziek bent, is dit uiteraard erg vervelend. Het kan zijn dat u ziek bent en een werkgever hebt. Het kan zijn dat u ziek bent en geen werkgever hebt. Ook is het mogelijk dat u eerst een werkgever had, maar nu niet meer en toch nog ziek bent. Hieronder staan enkele situaties beschreven, waarbij Van Manen Advocatuur u wellicht kan bijstaan of adviseren.
Ziek tijdens dienstbetrekking
Als u in loondienst bent en de werkzaamheden waarvoor u bent aangenomen niet meer kunt verrichten, bent u arbeidsongeschikt. Uw werkgever moet twee jaar lang uw salaris doorbetalen. In principe mag u tijdens deze arbeidsongeschiktheidsperiode niet worden ontslagen.
Twee jaar ziek tijdens dienstbetrekking
Als u twee jaar arbeidsongeschikt bent, dan mag uw werkgever de arbeidsovereenkomst met u wel beëindigen. Hiervoor heeft de werkgever wel toestemming nodig van het UWV of moet u instemmen met het ontslag via een vaststellingsovereenkomst. Mw. mr. R. van Manen staat u graag bij in deze kwestie.
Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet zijn. Te weten: u kunt bij uw werkgever het werk waarvoor u ooit bent aangenomen niet meer doen, u en uw werkgever hebben er beiden genoeg aan gedaan om ervoor te zorgen dat u wel weer aan het werk kunt (re-integratie) en er is gekeken of het mogelijk is dat u ander of aangepast werk gaat verrichten zodat u alsnog kunt terugkeren naar het bedrijf, maar dit is ook niet gelukt, zelfs niet na het eventueel volgen van een opleiding/cursus.
Als niet aan deze voorwaarden is voldaan, mag u niet instemmen met het ontslag. Doet u dit wel dan loopt u het risico dat het UWV stelt dat u het UWV benadeelt met alle gevolgen ten aanzien van uw uitkering. Het UWV kan de werkgever namelijk een loonsanctie opleggen, wat kort gezegd inhoudt dat de werkgever nog een extra jaar uw loon moet betalen en dat beiden nog een extra jaar aan re-integratie moeten werken.
Na beëindigen van het dienstverband
Als het dienstverband tussen u en de werkgever wordt beëindigd, komt u misschien in aanmerking voor een WIA uitkering (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) van het UWV. Voorwaarde voor de uitkering is dat u door uw ziekte 65% of minder van uw oude salaris kunt verdienen. Er wordt dan gekeken naar uw beperkingen, of u bijvoorbeeld niet goed kunt functioneren in drukke situaties, niet kunt samenwerken met andere mensen, niet lang kunt zitten of niet zwaar kunt tillen). Afhankelijk van uw beperkingen wordt bepaald welke functies (beroepen) u nog zou kunnen verrichten. Dit zijn algemene functies, er wordt niet gekeken naar functies die aanwezig zijn binnen uw (oude) bedrijf. Er wordt gekeken wat u kunt verdienen met deze functies. Alles wordt weergegeven in een rapport. Als sprake is van een vermindering van inkomen met meer dan 65% ten opzichte van uw oude salaris, komt u mogelijk in aanmerking voor een WIA uitkering.
Geen WIA uitkering
Het kan zijn dat u vindt dat de deskundige uw beperkingen niet goed heeft ingeschat. U stelt bijvoorbeeld dat u rugklachten hebt en kunt dit ook onderbouwen, terwijl er geen beperkingen zijn opgenomen ten aanzien van zitten/staan en tillen. U stel dus meer of zwaardere beperkingen te hebben dan in het rapport staan. Doordat niet alle beperkingen goed zijn opgenomen, kan het zijn dat bepaalde functies voor u in het rapport als passend worden aangemerkt, terwijl u het daar niet mee eens bent. Als het UWV hierdoor tot het oordeel komt dat u niet in aanmerking voor een WIA uitkering komt, kunt u tegen deze beslissing bezwaar maken. Mw. mr. R. van Manen staat u graag bij in de bezwaarprocedure, de procedure in beroep of hoger beroep.
WIA uitkering
Als het UWV oordeelt dat u in aanmerking voor een WIA uitkering komt, zijn een van de twee regeling op u van toepassing. Als men verwacht dat u in de toekomst weer kunt werken, krijgt u een WGA uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Als u niet of nauwelijks kunt werken en de kans groot is dat dit niet zal herstellen, ontvangt u een IVA uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten).
Het kan zijn dat u een WGA uitkering krijgt toegekend, maar eigenlijk vindt recht te hebben op een IVA uitkering. Ook dan kan mw. mr. R. van Manen voor u bezwaar maken en eventueel beroep en hoger beroep instellen.
Ziek en geen dienstbetrekking
Het is ook mogelijk dat u geen werkgever hebt op het moment dat u ziek bent. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat u een WW-uitkering ontvangt, u uitzendkracht bent, u ziek bent terwijl uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afloopt of als u ziek bent geworden binnen vier weken na afloop van uw arbeidsovereenkomst. Mogelijk komt u dan in aanmerking voor een ziektewet uitkering (ZW) via het UWV. Het is belangrijk dat u zich direct (afhankelijk van uw situatie binnen één of twee dagen) ziek meldt bij het UWV.
Eindigen van de ZW uitkering
Nadat u zich hebt ziek gemeld bij het UWV gelden er direct verplichtingen waar u zich aan moet houden. Als u zich hier niet aanhoudt, kan het UWV uw uitkering eindigen. Ook kan het UWV bepalen dat u (een deel van) uw uitkering moet terugbetalen of een boete krijgt. Het is ook mogelijk dat het UWV uw uitkering eindigt als u weer hersteld wordt verklaard of als u langer dan een maand gedetineerd bent. Indien het niet eens bent met de beëindiging van uw uitkering, om welke reden dan ook, kunt u bezwaar maken tegen de beslissing. Van Manen Advocatuur kan u bijstaan in de bezwaarprocedure of daarna tijdens het beroep of hoger beroep.
Overige geschillen
Is er sprake van een geschil met het UWV en wilt u bijstand of advies van de advocaat. Neem dan vrijblijvend contact op met Van Manen Advocatuur en informeer naar de mogelijkheden.

Dwangsom bij niet tijdig beslissen door een bestuursorgaan
Helaas komt het wel eens voor dat u een aanvraag indient bij een bestuursorgaan (de gemeente, het UWV, de SVB of een ander bestuursorgaan) maar dat het te lang duurt voordat een beslissing op de aanvraag wordt genomen. Ook kan het voorkomen dat u bezwaar maakt tegen een beschikking en dat de procedure waarin het bezwaarschrift wordt behandeld te lang duurt. In die gevallen is het mogelijk hiervoor een dwangsom te vorderen die kan oplopen tot € 1.260,- per aanvraag/ bezwaar.
Wat u moet doen
Wettelijk is geregeld wat de beslistermijn voor het bestuursorgaan is als een aanvraag is ingediend of als bezwaar is gemaakt. Per wettelijke regeling kan de termijn verschillen. Als de beslistermijn is verstreken, moet u het bestuursorgaan in gebreke stellen. U moet in uw brief aangeven op welke datum u een aanvraag hebt ingediend of bezwaar hebt gemaakt en dat de beslistermijn inmiddels verstreken is. U dient het bestuursorgaan vervolgens nog een termijn van veertien dagen te geven om alsnog een beslissing te nemen. Blijft de beslissing binnen deze termijn alsnog uit, dan hebt u recht op een dwangsom die de eerste veertien dagen € 20,- per dag bedraagt, de volgende veertien dagen bedraagt de dwangsom € 30,- per dag en daarna bedraagt de dwangsom € 40,- per dag tot een maximum bedrag ad € 1260,-. Van Manen Advocatuur kan u bijstaan tegen een geringe vergoeding. Neem contact op met de advocaat en bespreekt u gezamenlijk de mogelijkheden.
En daarna
Als zelfs daarna nog geen beslissing wordt genomen, kunt u beroep instellen bij de rechtbank. Tijdens deze procedure wordt uw zaak niet inhoudelijk behandelt. Bij de rechtbank wordt aangegeven dat het bestuursorgaan te lang heeft gewacht met het nemen van een beslissing op de aanvraag of het bezwaar. De rechtbank zal enkel oordelen of inderdaad sprake is van een termijnoverschrijding. Als hiervan sprake is, zal de rechtbank het bestuursorgaan opdragen om alsnog binnen veertien dagen na de uitspraak van de rechtbank een beslissing te nemen. Blijft deze beslissing wederom uit, dan kan de rechtbank aan het bestuursorgaan een aanvullende (hogere) dwangsom opleggen. Van Manen Advocaatuur kan u tijdens dit beroep bijstaan op basis van gefinancierde rechtsbijstand (een toevoeging) als u hier financieel voor in aanmerking komt. Anders is dit wederom mogelijk tegen een gematigd uurtarief.