Rechtsgebieden

De verschillende rechtsgebieden waarmee u bij Van Manen Advocatuur te Woerden terecht kunt

Rechtsgebieden

Bij Van Manen Advocatuur kunt u onder andere terecht voor advies of bijstand op de volgende rechtsgebieden:

Personen- en familierecht
Sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht
Overige rechtsgebieden

Advocaat Raldy van Manen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het rechtsgebied Personen- en Familierecht geregistreerd. Deze registratie verplicht ieder kalenderjaar tot het behalen van tien opleidingspunten. De advocaat mag zich op maximaal twee rechtsgebieden registreren.

Personen- en familierecht

Juridische bijstand en advies in zaken die betrekking hebben op allerlei gebeurtenissen in uw familie of gezinsleven

Bij Van Manen Advocatuur kunt u terecht voor advies en bijstand in familiezaken. Hierbij kunt u denken aan een echtscheiding op gezamenlijk verzoek of op eenzijdig verzoek. Bij een echtscheidingsprocedure op eenzijdig verzoek, wordt ook vaak een aan de rechtbank gevraagd een voorlopige voorziening te treffen voor de duur van de echtscheidingsprocedure.
Ook kunt u bij het kantoor terecht voor advies of bijstand inzake de verbreking van de samenleving, het vaststellen of wijzigen van een omgangsregeling tussen een ouder en kind of overige familieleden en kind, het wijzigen van de hoofdverblijfplaats van de minderjarige, het berekenen, vaststellen of wijzigen van alimentatie waaronder zowel kinderalimentatie of partneralimentatie, de erkenning van een minderjarige of de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap, geschillen die betrekking hebben op het eenhoofdig of gezamenlijk gezag over kinderen, verweer inzake een verzoek tot ondertoezichtstelling of de verlenging ervan en verweer tegen een verzoek tot uithuisplaatsing of de verlenging ervan.
Familierecht zaken hebben vaak een enorme impact op alle betrokken personen. Het heeft betrekking op ieders persoonlijke situatie en brengt daarom ook vaak veel emoties mee. Bij Van Manen advocatuur krijgt u de ruimte om uw verhaal met de advocaat te delen. De advocaat zal u gedurende de gehele procedure adviseren en bijstaan. Bij Van Manen Advocatuur kunt u ook in bepaalde gevallen terecht om gezamenlijk met uw ex-partner afspraken te maken. De afspraken kunnen worden vastgelegd in een overeenkomst (convenant) of ouderschapsplan, zoals bij mediation. In een overlegsituatie zoals deze zal mw. mr. R. van Manen niet partijdig optreden, maar meer als mediator. Zij zal uw wensen vertalen in een schriftelijk document zodat de gezamenlijk gemaakte afspraken worden vastgelegd. Dit geeft duidelijkheid en zekerheid voor beide partijen voor de toekomst. Indien gewenst kunnen (een deel van) deze afspraken ook worden vastgelegd in een gerechtelijke beschikking. Bij Van Manen Advocatuur kunt u hiervoor vooraf een vaste prijsafspraak maken. U weet dan vooraf precies waar u aan toe bent. Hieronder treft u meer informatie aan over de verschillende onderwerpen die betrekking hebben op het familierecht waarin mw. mr. R. van Manen voor u iets kan betekenen. » Lees verder

Sociaal zekerheidsrecht

Voor uw juridische problemen met de gemeente of het UWV die te maken hebben met uw uitkering wegens werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, ziekte of bijstand.

Bij Van Manen Advocatuur in Woerden kunt u terecht voor juridisch advies en bijstand in procedures op het gebied van het sociaal zekerheidsrecht en sociale voorzieningen. Dit zijn zaken die te maken hebben met uw algemene bijstandsuitkering of het weigeren van een aanvraag tot bijzondere bijstand volgens de nieuwe regels van de Participatiewet. U kunt ook bij het advocatenkantoor terecht met zaken tegen het UWV die betrekking hebben op werkloosheid of ziekte/ arbeidsongeschiktheid. Procedures tegen de overheid kunnen soms te lang duren. De wet kent daarom de mogelijkheid om een dwangsom te vorderen als het bestuursorgaan (de gemeente of uitkeringsinstantie) te lang wacht met het nemen van een beslissing op uw aanvraag of een beslissing op bezwaar, ook hiermee kunt u terecht bij Van Manen Advocatuur. » Lees verder

Arbeidsrecht

Voor alle kwesties die met uw werk en inkomen te maken hebben

Bij Van Manen Advocatuur worden zowel werkgevers als werknemers bijgestaan. Het voordeel hiervan is dat de advocaat gewend is om vanuit beide kanten te procederen. Hierdoor is het de advocaat bekend wat van de wederpartij verwacht kan worden. De advocaat heeft ruime ervaring inzake het geven van adviezen en het voeren van gerechtelijke procedures zowel onder het oude arbeidsrecht als onder de huidige regelgeving zoals die sinds 1 juli 2015 geldt. U kunt bij Van Manen Advocatuur terecht met uw zaken die te maken hebben met het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst en betrekking hebben op de proeftijd, de aanzegplicht die geldt bij arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan voor bepaalde tijd, het concurrentiebeding, opvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd die overgaan in een overeenkomst van onbepaalde tijd. De advocaat heeft bovendien ervaring met procedures als verzoekende of verwerende partij die betrekking hebben op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst (het ontslag) die gevoerd worden bij het UWV of de rechtbank of de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst zonder dat hier het UWV of de rechtbank aan te pas komen, namelijk middels een vaststellingsovereenkomst. De advocaat adviseert u graag inzake het al dan niet ondertekenen van de overeenkomst of bij het opstellen van de overeenkomst. Ook kunt u bij Van Manen Advocatuur terecht met procedures die te maken hebben met het aanvechten van het ontslag op staande voet of het verweren in een procedure die door de werknemer is gestart. De advocaat adviseert u graag omtrent de transitievergoeding, te late salaris betalingen door de werkgever, en de nieuwe procedure regels die gelden sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid. » Lees verder

Overige rechtsgebieden

U kunt bij Van Manen Advocatuur ook terecht met incassozaken. Voor zakelijke cliënten geldt een gereduceerd incassotarief voor de incassopraktijk. De advocaat zal de debiteur aanschrijven, in gebreke stellen en rechtsmaatregelen aanzeggen. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert, zal een dagvaarding worden opgesteld. De deurwaarder zal de dagvaarding bij uw debiteur uitbrengen. Als dit wederom geen betaling oplevert, zal de dagvaarding aan de rechtbank worden verzonden. De rechtbank zal dan over uw vordering beslissen en als deze wordt toegewezen, hebt u een executoriale titel waarmee u gedurende twintig jaar beslag kunt leggen op bijvoorbeeld de goederen, bankrekening of het inkomen van uw debiteur.

Daarnaast heeft Van Manen Advocatuur ook ervaring op het gebied van Huurrecht, waarbij u kunt denken aan het voeren van verweer inzake de ontbinding van uw huurovereenkomst en/of de ontruiming van uw woning of aan andere geschillen die betrekking hebben op de beëindiging van uw huurovereenkomst. Ook kunt u bij Van Manen advocatuur terecht met zaken die betrekking hebben op consumentenrecht, waaronder geschillen die te maken hebben met de aan- en verkoop van goederen of uw woning, het verweer voeren tegen een vordering van bijvoorbeeld de energiemaatschappij of uw mobiele telefoonaanbieder of geschillen die te maken hebben met de beëindiging van een abonnement of contract. Ook heeft mw. mr. R. van Manen ervaring met procedures inzake het niet toelaten tot de WSNP (wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen) of op het gebied van de tussentijdse beëindiging van de schuldsaneringsregeling zonder het verlenen van een schone lei.

Heeft u een geschil op een ander terrein dan hierboven vermeld? Neem vrijblijvend contact op, zodat kan worden bezien of uw zaak toch kan worden behandeld of naar een passend ander kantoor kan worden doorverwezen. » Lees verder