Disclaimer

Disclaimer

Van Manen Advocatuur besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Toch is het mogelijk dat op de website onjuistheden of onvolledigheden voorkomen. De inhoud van deze website is informatief en betreft geen juridisch advies. Ook maakt Van Manen Advocatuur op haar website gebruik van informatie die afkomstig is van website van derden, al dan niet via een hyperlink of verwijzing naar deze website. Van Manen Advocatuur kan niet gehouden worden aan onjuistheden vermeld op deze websites en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze websites.
Van Manen Advocatuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die is ontstaan als gevolg van het gebruik van deze website als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Van Manen Advocatuur of door u aan Van Manen Advocatuur middels de website van Van Manen Advocatuur of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt Van Manen Advocatuur geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Van Manen Advocatuur via deze website. Van Manen Advocatuur aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie van deze website wordt gemaakt.
Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Van Manen Advocatuur garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen, gelezen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Door Van Manen Advocatuur wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens voor zover de verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft en tot ten hoogste het bedrag dat uitbetaald wordt.

E-mail disclaimer:

Op alle uitgaande e-mailberichten is deze disclaimer van toepassing. De informatie die door middel van dit e-mail bericht en eventuele bijlage(n) wordt verzonden is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en de personen die van de geadresseerde(n) toestemming hebben gekregen hiervan kennis te nemen. Gebruik, respectievelijk kennisname door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden. Dit bericht kan bovendien vertrouwelijke informatie bevatten of informatie die is beschermd door een beroepsgeheim. Indien u niet de geadresseerde van dit bericht bent, verzoeken wij u daarom dit bericht onmiddellijk te vernietigen zonder van de inhoud ervan kennis te nemen en zonder de inhoud op welke wijze dan ook te gebruiken, te kopiëren of onder derden te verspreiden.

Van Manen Advocatuur staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Van Manen Advocatuur kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden.

Op de dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Op uw eerste verzoek zal u gratis een exemplaar worden toegezonden. Bovendien zijn de algemene voorwaarden te raadplegen op de website www.vanmanenadvocatuur.nl.
Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft en tot ten hoogste het bedrag dat uitbetaald wordt.