Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Handelsnaam
Van Manen Advocatuur is een eenmanskantoor waarvan mevrouw mr. R. van Manen eigenaar is. Van Manen Advocatuur voldoet aan de eisen die aan een advocatenkantoor zijn gesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten. Van Manen advocatuur is gevestigd te 3446 BH Woerden aan de Berlengakade 6 en geregistreerd in het Handelsregister onder nummer 36905655.

Artikel 2 De overeenkomst
- 1. Een overeenkomst komt tot stand nadat de opdracht door Van Manen Advocatuur (ook hierna te noemen: de opdrachtnemer) is aanvaard. De opdrachtgever kan de opdrachtnemer mondelinge of schriftelijke opdracht geven. De totstandkoming van de overeenkomst wordt schriftelijk bevestigd door de opdrachtnemer, dit ter oordeel van de opdrachtnemer of op verzoek van opdrachtgever.
- 2. Heeft de opdrachtgever eigen algemene voorwaarden dan worden deze uitdrukkelijk van de hand gewezen.
-3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht tussen een opdrachtgever en Van Manen Advocatuur en maken daarmee deel uit van iedere overeenkomst.

Artikel 3 Aansprakelijkheid
- 1. Door Van Manen Advocatuur wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens voor zover de verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft en tot ten hoogste het bedrag dat uitbetaald wordt. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is in alle zaken gelimiteerd tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van eigen risico.
- 2. Indien om welke reden ook geen uitkering krachtens de in het eerste lid van dit artikel bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot 1 maal het door opdrachtnemer in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar in rekening gebrachte bedrag exclusief verschotten en omzetbelasting, tot een maximum van € 10.000,-.
-3. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering kent een verzekerd bedrag van € 500.000,- per aanspraak met de maximering per jaar: voor in enig verzekeringsjaar bij de maatschappij ingediende aanspraken zal niet meer worden vergoed dan een bedrag gelijk aan tweemaal het verzekerd bedrag. De clausule terrorisme dekking is van kracht. Bij meerdere aanspraken of meldingen in een verzekeringsjaar op grond van fouten zal geen cumulatie van de jaarlimieten plaatsvinden. Het meldingsjaar is bepalend voor de maximering van de jaarlimiet.
- 4. Aansprakelijkheid voor indirecte schade en/of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.
- 5. Een aansprakelijkheidstelling dient schriftelijk te worden ingediend en uiterlijk binnen 6 maanden na afloop van de behandeling van de betreffende zaak.
- 6. De verstrekte opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen

Artikel 4 Tarieven, declaratiemethoden en betaling
- 1. De opdrachtnemer is op grond van de gedragsregels voor advocaten verplicht om te onderzoeken of de opdrachtgever in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging). In de regel vindt dit onderzoek voor aanvang van de werkzaamheden plaats, maar kan ook plaatsvinden als de inkomens- en vermogenspositie van de opdrachtgever zich nadien na aanvang van de werkzaamheden (aanzienlijk) wijzigt. Gefinancierde rechtsbijstand wordt verstrekt door de Raad voor Rechtsbijstand. De regels van de Raad voor Rechtsbijstand zijn dan ook van toepassing. Deze zijn te raadplegen op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org). Indien opdrachtgever gebruik wenst te maken van gefinancierde rechtsbijstand stemt de opdrachtgever ermee in dat Van Manen Advocatuur alle opgevraagde persoonsgegevens verstrekt aan de Raad voor Rechtsbijstand zoals deze nodig zijn voor het aanvragen of declareren van de toevoeging.
- 2. Voor de uitvoering van een overeenkomst van opdracht is de opdrachtgever verschuldigd het uurtarief, vermeerderd met de kantoorkosten, verschotten en omzetbelasting. De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door ten behoeve van de opdrachtgever zijn betaald (zoals, maar niet uitsluitend: griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels).
– 3. Vaststelling van het uurtarief geschiedt in beginsel op basis van gewerkte uren, maar kan ook indien dit wordt overeengekomen bestaan uit een vast tarief of een eigen bijdrage in geval van gefinancierde rechtsbijstand. Dat laatste voor zover de opdrachtgever daarvoor in aanmerking komt. Hiervoor wordt verwezen naar de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org). De vaststelling van het uurtarief wordt vermeld in de opdrachtbevestiging. Bij een overeengekomen uurtarief wordt het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief.
Bij een vast tarief wordt het bedrag vermeld en de voor dit bedrag overeengekomen werkzaamheden.
- 4. Indien een toevoeging wordt aangevraagd geldt dat deze aanvraag wordt beoordeeld door de Raad voor Rechtsbijstand. Voor zover de toevoeging niet wordt afgegeven, zal het reguliere uurtarief in rekening worden gebracht zoals dit is afgesproken en in de opdrachtbevestiging genoemd. Het reguliere uurtarief zal eveneens in rekening worden gebracht indien de Raad voor Rechtsbijstand na afloop van de juridische bijstand besluit de toevoeging in te trekken. Bij gefinancierde rechtsbijstand is opdrachtgever naast de eigen bijdrage onder meer ook, voor zover van toepassing, verschuldigd: het griffierecht, kosten vanwege het raadplegen en/of opvragen van een uittreksel uit het gba en/of register van de kamer van koophandel, een proceskostenveroordeling
- 5. De opdrachtnemer is bevoegd om voorschotdeclaraties inzake het uurtarief en externe kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
- 6. Op alle door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden is opdrachtgever B.T.W. verschuldigd. B.T.W.-heffing geschiedt zowel bij een voorschotdeclaratie als bij de einddeclaratie.
- 7. De opdrachtnemer is gerechtigd om over het uurtarief 5% kantoorkosten in rekening te brengen, tenzij anders is overeengekomen. De kantoorkosten kunnen bij alle (tussentijdse) declaraties in rekening worden gebracht. Over de kantoorkosten wordt B.T.W. geheven.
- 8. Opdrachtnemer declareert in eenheden van 6 minuten met een minimum van 6 minuten.
- 9. Bij niet, niet tijdige of gedeeltelijke betaling kan opdrachtnemer aanspraak maken op de wettelijke rente en verhoging van het openstaande bedrag met 15% buitengerechtelijke incassokosten en het geldend B.T.W. tarief over de buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 5 Betalingstermijn, betalingsregeling en niet tijdige betaling
- 1. De opdrachtgever is verplicht de (voorschot)declaratie van opdrachtnemer binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen, althans binnen zodanige termijn als op de declaratie of begeleidende brief is vermeld. Bij gebreke van betaling binnen voornoemde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Alsdan wordt aanspraak gemaakt wettelijke rente, vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening. Betaling dient in euro's te geschieden bij voorkeur door overmaking van het betreffende bedrag op de bankrekening van opdrachtnemer. De opdrachtgever is niet bevoegd op deze declaraties enig bedrag wegens een door hem/haar ingestelde tegenvordering in mindering te brengen of zich jegens opdrachtnemer op opschorting van betaling te beroepen.
- 2. Indien de opdrachtgever het gedeclareerde bedrag van opdrachtnemer in termijnen/gedeelten wenst te voldoen dan dient opdrachtgever een verzoek daartoe aan opdrachtnemer te doen. Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder toestemming van opdrachtnemer het gedeclareerde bedrag in termijnen/gedeelten te voldoen.
- 3. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ten belope van 15 % van het declaratiebedrag met een minimum van € 40,00. Indien een declaratie niet binnen de betaaltermijn wordt voldaan kan Van Manen Advocatuur, nadat deze de opdrachtgever daarvan op de hoogte heeft gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de betrokken opdrachtgever opschorten. Indien de opdrachtgever consument is, worden buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht volgens het “Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. Hierbij is bepalend dat de zaak betrekking heeft op een uit overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom, dan wel dat er sprake is van vergoeding van schade die voortvloeit uit een vaststellingsovereenkomst of dat het een verbintenis tot betaling van een geldsom betreft die is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW, alles te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.
De buitengerechtelijke incassokosten zijn als volgt:
- Minimumtarief € 40,00
- 15% over eerste € 2.500,00
- 10% over volgende € 2.500,00
- 5% over volgende € 5.000,00
- 1% over volgende € 190.000,00
- 0.5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00
- 4. Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,00.
- 5. Van Manen Advocatuur is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.
- 6. Van Manen Advocatuur kan onbetaalde declaraties ter incasso aanbieden.
- 7. Van Manen Advocatuur kan van de opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden zullen worden aangevangen. Een voorschot wordt bij het einde van de opdracht verrekend.


Artikel 6 Inspanningsverplichting
- 1. Opdrachtnemer verbindt zich jegens opdrachtgever tot het inzetten van alle kennis en ervaring die opdrachtnemer bezit, en tot het doen van alle inspanningen die de opdracht redelijkerwijze vergt, met inachtneming van de gedragsregels voor advocaten, zoals die zijn opgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten.
- 2. Opdrachtnemer kan geen garantie geven omtrent de afloop van door haar advocaten uitgevoerde werkzaamheden c.q. procedures.

Artikel 7 Informatie, afspraken, adviezen, standpunten
De opdrachtnemer zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de ontwikkelingen, voortgang en wijzigingen in de zaak. Waar nodig bevestigt opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever de tussen hen gemaakte afspraken, belangrijke informatie, gegeven adviezen, standpunten in een procedure, etc., ter voorkoming van onder andere onduidelijkheden en geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Correspondentie en concepten van opdrachtnemer gelden daarom als dwingend bewijs. De Nederlandse Orde van Advocaten heeft gedragsregels voor de advocaten in Nederland opgesteld. De opdrachtnemer informeert opdrachtgever daarover indien dat van belang is voor de werkzaamheden c.q. procedure. Dit zal met name het geval zijn als opdrachtgever een doen of nalaten van opdrachtnemer wenst dat in strijd is met een bepaalde gedragsregel.

Artikel 8 Vrijwaring
De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen vorderingen van derden, die stellen schaden geleden te hebben door of vanwege de opdrachtnemer voor opdrachtnemer verrichte werkzaamheden c.q. de gevoerde procedure (s).

Artikel 9 Inschakeling van of door derden, registratie, privacy en ICT
- 1. De opdrachtnemer is bevoegd om een procesadvocaat in te schakelen indien de opdrachtnemer het nodig acht. Hetzelfde geldt voor het inschakelen van een deurwaarder.
- 2. De opdrachtnemer schakelt andere derden dan een procesadvocaat, zoals bijvoorbeeld een medisch adviseur, een fiscalist, in na overleg met de opdrachtgever. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkoming van deze derde.
- 3. Indien de opdrachtnemer voor een advocaat als procesadvocaat optreedt, zijn voornoemde artikelen van overeenkomstige toepassing.

-4. De persoonsgegevens die ik bij u opvraag zijn noodzakelijk ter controle bij nieuwe zaken op een eventueel tegenstrijdig belang (met u als cliënt). Deze gegevens worden om vorenstaande reden bewaard. Daarnaast zijn de bij u opgevraagde persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van de opdracht, het leveren van de producten en diensten, de onderlinge communicatie. Van Manen Advocatuur geeft uw persoonsgegevens niet door aan andere organisaties, instanties of personen, behalve indien u opdracht geeft tot het starten of het verweer voeren in een procedure. Dan zullen in de processtukken uw gegevens worden opgenomen en bij indiening aan de gerechtelijke instantie en/of de deurwaarder worden verzonden. Uw gegevens kunnen ook gedeeld worden met derden om in voorkomend geval nakoming van de overeenkomst met u af te dwingen. Indien u bijvoorbeeld niet (tijdig) tot betaling overgaat, kan Van Manen Advocatuur uw persoonsgegevens delen met een incassobureau, gerechtsdeurwaarder of een gerechtelijke instantie ter verkrijging van een executoriale titel ter incasso. Hetzelfde geldt in voorkomend geval om de eigen rechten af te dwingen, ter verdediging tegen vorderingen en/of beweringen van derden.
Uw persoonsgegevens zullen nooit op de website gepubliceerd worden, noch op een andere manier openbaar gemaakt worden. Van Manen Advocatuur deelt alleen zonder toestemming uw persoonsgegevens indien dit wettelijk verplicht is. U hebt het recht op dataportabiliteit, vergetelheid, inzage correctie en beperking van de gegevens, het aantekenen van bezwaar tegen de verwerking van de gegevens, eerder verleende toestemming tot verwerking in te trekken en het indienen van een klacht bij de autoriteit persoonsgegevens. U kunt zich hiervoor wenden tot mw. mr. R. van Manen, advocaat. De gegevens worden uitsluitend in Nederland verwerkt.

-5. U gaat akkoord met elektronische gegevensuitwisseling (internet en e-mail) en realiseert zich dat ondanks alle door kantoor in acht genomen veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden gegeven kan worden.

Artikel 10 Klachten- en Geschillenregeling, toepasselijk recht
- 1. In het geval van klachten of geschillen dient de klager de klacht binnen drie maanden nadat klager kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven, schriftelijk of per email richten aan mw. mr. R. van Manen. Zij zal trachten om tot een oplossing van de klacht te komen.
-2. Van Manen Advocatuur zal een oplossing voor het gerezen probleem altijd schriftelijk aan de klager bevestigen binnen vier weken na binnenkomst van de klacht.
-3. Indien geen oplossing wordt bereikt, kan klager in voorkomend geval zich wenden tot de civiele rechter van de rechtbank Midden Nederland.


Artikel 11 Beëindiging
- 1. De overeenkomst kan te allen tijde mondeling of schriftelijk door de opdrachtgever worden beëindigd. De opdrachtgever blijft verplicht het tot het moment van beëindiging verschuldigde uurtarief, etc. te voldoen.
- 2. De opdrachtnemer kan de overeenkomst tussentijds beëindigen indien er naar het oordeel van opdrachtnemer sprake is van een vertrouwensbreuk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De overeenkomst eindigt in ieder geval bij het beëindigen van de inhoudelijke werkzaamheden van de zaak. De opdrachtnemer zal dit schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigen.
- 3. Archivering: na beëindigen van de inhoudelijke werkzaamheden van de zaak zal het dossier gesloten, gearchiveerd en bewaard worden gedurende vijf jaar, althans de wettelijke bewaartermijn en indien nodig langer voor een vordering en/of juridische procedure. Het papieren dossier wordt direct vernietigd. Het digitale dossier na vorenstaande termijn. Persoonsgegevens
(voornamen, achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, BSN, adres, telefoonnummer en e-mailadres) worden niet vernietigd. Deze gegevens zijn nodig om in de toekomst een tegenstrijdig belang te kunnen voorkomen.